Đại số sơ cấp Ví dụ

Quy đổi sang một Hỗn Số 34/5
Bước 1
Lập bài toán chia ở dạng phép chia số lớn.
Bước 2
Chia cho . Đặt chữ số này vào thương số trên biểu tượng chia.
Bước 3
Nhân chữ số mới nhất của thương số với số chia .
Bước 4
Trừ khỏi .
Bước 5
Kết quả của phép chia của với số dư .