Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Tìm Số Lượng Hạt Neutron H
2 Tìm Khối Lượng của 1 Mol H_2O
3 Cân Bằng H_2(SO_4)+K(OH)→K_2(SO_4)+H(OH)
4 Tìm Khối Lượng của 1 Mol H
5 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Fe
6 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Tc
7 Tìm Cấu Hình Hạt Electron H
8 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Ca
9 Cân Bằng CH_4+O_2→H_2O+CO_2
10 Tìm Số Lượng Hạt Neutron C
11 Tìm Số Lượng Hạt Proton H
12 Tìm Số Lượng Hạt Neutron O
13 Tìm Khối Lượng của 1 Mol CO_2
14 Cân Bằng C_8H_18+O_2→CO_2+H_2O
15 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử H
16 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước H_2O
17 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Na
18 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn H
19 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Nb
20 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Au
21 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Mn
22 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Ru
23 Tìm Cấu Hình Hạt Electron O
24 Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng H_2O
25 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước NaCl
26 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất H_2O
27 Tìm Các Số Ôxi Hóa H_2O
28 Tìm Cấu Hình Hạt Electron K
29 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Mg
30 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Ca
31 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Rh
32 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Na
33 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Pt
34 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Be Be
35 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Cr
36 Tìm Khối Lượng của 1 Mol H_2SO_4
37 Tìm Khối Lượng của 1 Mol HCl
38 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Fe
39 Tìm Khối Lượng của 1 Mol C
40 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Cu
41 Tìm Số Lượng Hạt Neutron S
42 Tìm Các Số Ôxi Hóa H
43 Cân Bằng CH_4+O_2→CO_2+H_2O
44 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử O
45 Tìm Số Nguyên Tử H
46 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Mo
47 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Os
48 Tìm Khối Lượng của 1 Mol NaOH
49 Tìm Khối Lượng của 1 Mol O
50 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Fe
51 Tìm Cấu Hình Hạt Electron C
52 Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng NaCl
53 Tìm Khối Lượng của 1 Mol K
54 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Na
55 Tìm Số Lượng Hạt Neutron N
56 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Li
57 Tìm Số Lượng Hạt Neutron V
58 Tìm Số Lượng Hạt Proton N
59 Rút gọn H^2O
60 Rút gọn h*2o
61 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước H
62 Tìm Tỷ Trọng tại Điều Kiện Chuẩn H_2O
63 Tìm Các Số Ôxi Hóa NaCl
64 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử He He
65 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Mg
66 Tìm Số Lượng Hạt Electron H
67 Tìm Số Lượng Hạt Electron O
68 Tìm Số Lượng Hạt Electron S
69 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Pd
70 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Hg
71 Tìm Số Lượng Hạt Neutron B
72 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Li
73 Tìm Công Thức Thực Nghiệm H=12% , C=54% , N=20 , ,
74 Tìm Số Lượng Hạt Proton Be Be
75 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Na
76 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Co
77 Tìm Cấu Hình Hạt Electron S
78 Cân Bằng C_2H_6+O_2→CO_2+H_2O
79 Cân Bằng H_2+O_2→H_2O
80 Tìm Cấu Hình Hạt Electron P
81 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Pb
82 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Al
83 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Ar
84 Tìm Khối Lượng của 1 Mol O_2
85 Tìm Khối Lượng của 1 Mol H_2
86 Tìm Số Lượng Hạt Neutron K
87 Tìm Số Lượng Hạt Neutron P
88 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Mg
89 Tìm Số Lượng Hạt Neutron W
90 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn C
91 Rút gọn na+cl
92 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước H_2SO_4
93 Tìm Tỷ Trọng tại Điều Kiện Chuẩn NaCl
94 Tìm Các Số Ôxi Hóa C_6H_12O_6
95 Tìm Các Số Ôxi Hóa Na
96 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước C_6H_12O_6
97 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Cl
98 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Fe
99 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất CO_2
100 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Mt
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.