Hoá học Ví dụ

Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước C_6H_12O_6
Bước 1
không tan trong nước.
Không có tính tan