Hoá học Ví dụ

Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước NaCl
Bước 1
có tính tan vì nó chứa một phần tử của nhóm IA. Tất cả các hợp chất nhóm IA đều có tính tan.
có tính tan