Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Cl
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
17Atomic Number
ClElement Symbol
ChlorineElement Name
35.45Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm khối lượng nguyên tử nằm gần biểu tượng của nguyên tố. Số này đại diện cho số gam trong một mol nguyên tử của nguyên tố.