Hoá học Ví dụ

Tìm Các Số Ôxi Hóa H
Bước 1
Số oxi hóa cho một nguyên tử ở dạng nguyên tố của nó (,...) là .