Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
3364 Rút gọn h(5)
3365 Rút gọn H_5Br+9O
3366 Rút gọn Ha+2a
3367 Rút gọn HBr+Mg
3368 Rút gọn HC_2H_3O_2+NaOH
3369 Rút gọn hc_3
3370 Cân Bằng 4KO_2+2H_2O+4CO_2→4KHCO_3+3O_2
3371 Rút gọn HCL+BrOH
3372 Rút gọn HCl+CaCn_3CaCl_2+H_2n+Cn_2
3373 Rút gọn HCl+FeO
3374 Rút gọn HCl+KOH
3375 Rút gọn HCl+LiOH_2
3376 Cân Bằng 4NH_3+5O→2NO+3H_2O
3377 Rút gọn hcl+nacl
3378 Rút gọn HCL+NH_4OH
3379 Rút gọn HCL_2+H_2O
3380 Rút gọn HCL_7
3381 Rút gọn HClO_2+FeO_2
3382 Rút gọn HClO_4aq+NHaq
3383 Rút gọn HCN+H_2O
3384 Rút gọn HCOOH+H_2O
3385 Rút gọn hcynf(yd)ndhf
3386 Rút gọn He+H+Au+Kr
3387 Rút gọn He+He
3388 Rút gọn He+O
3389 Rút gọn HF(aq)+H_2O
3390 Rút gọn Hf*Ba*Np
3391 Rút gọn Hf*(Rf)
3392 Rút gọn Hf+Cd
3393 Rút gọn Hf+Mn
3394 Rút gọn Hg*6
3395 Rút gọn Hg+Be
3396 Rút gọn Hg+W+Be
3397 Rút gọn Hg_2Br_2+Cl_2HgCl_2+Br_2
3398 Rút gọn h(hg)gggggg
3399 Rút gọn hhh
3400 Rút gọn HI(aq)+H_2O(l)
3401 Rút gọn HIO_3+Cr
3402 Rút gọn HLa+Mn
3403 Rút gọn HLi+Pb
3404 Rút gọn Hm
3405 Rút gọn HNO_3(aq)+Na_2SO(3(q))
3406 Rút gọn HNO_2+MgOH
3407 Rút gọn HNO_3+H_2O
3408 Cân Bằng 2S+3O_2→2SO_3
3409 Rút gọn Hs+Lv
3410 Rút gọn Hsec(x-26 độ ) Hsec
3411 Rút gọn HxH
3412 Rút gọn I+O
3413 Rút gọn I_2+H_2
3414 Rút gọn iAu+Si
3415 Rút gọn IBr+NI_3+NH_4Br
3416 Rút gọn ICl+HIO_3+5HCl
3417 Rút gọn If (NaCl) If
3418 Rút gọn In*Pb
3419 Rút gọn In+Pb
3420 Rút gọn In+Re
3421 Tìm Các Số Ôxi Hóa (NH_4)_2S
3422 Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng NaClO_3
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.