Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
101 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Ne
102 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Co
103 Tìm Số Lượng Hạt Proton K
104 Tìm Số Lượng Hạt Proton Mg
105 Tìm Số Lượng Hạt Proton Na
106 Tìm Số Lượng Hạt Proton O
107 Tìm Số Lượng Hạt Proton Si
108 Tìm Số Lượng Hạt Electron Ca
109 Tìm Số Lượng Hạt Proton Li
110 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn He He
111 Tìm Khối Lượng của 1 Mol CO
112 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Ag
113 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Pt
114 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Ti
115 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Rb
116 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Si
117 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Mn
118 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Ne
119 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Zn
120 Cân Bằng CaCO_3→CaO+CO_2
121 Cân Bằng CH_4+n_2→H_2n+Cn_2
122 Cân Bằng CO_2+H_2O→C_6H_12O_6+O_2
123 Cân Bằng Fe+O_2→Fe_2O_3
124 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Xe
125 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Ni
126 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Li
127 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Os
128 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Sc
129 Tìm Cấu Hình Hạt Electron He
130 Tìm Cấu Hình Hạt Electron Au
131 Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng C_6H_12O_6
132 Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng H_2SO_4
133 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Nb
134 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Na_2CO_3
135 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Mo
136 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Ca
137 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Ca(OH)_2
138 Tìm Khối Lượng của 1 Mol Co_2
139 Tìm Khối Lượng của 1 Mol H_3PO_4
140 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Os
141 Tìm Khối Lượng của 1 Mol CH_4
142 Tìm Số Lượng Hạt Electron C
143 Tìm Số Lượng Hạt Electron Fe
144 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Al
145 Tìm Số Lượng Hạt Electron Li
146 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Ni
147 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Pb
148 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Au
149 Tìm Số Lượng Hạt Neutron U
150 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Zn
151 Tìm Số Lượng Hạt Proton C
152 Tìm Số Lượng Hạt Proton Fe
153 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất NaCl
154 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Na
155 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước CO_2
156 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Ag
157 Cân Bằng NH_3+O_2→N_2+H_2O
158 Cân Bằng NH_3+O_2→NO+H_2O
159 Tìm Các Số Ôxi Hóa Li
160 Tìm Các Số Ôxi Hóa Au
161 Cân Bằng h_2+o_2→h_2o
162 Tìm Các Số Ôxi Hóa CO_2
163 Tìm Các Số Ôxi Hóa Cr
164 Tìm Các Số Ôxi Hóa O
165 Cân Bằng pv=nRT
166 Cân Bằng S+O_2→SO_2
167 Cân Bằng N_2+H_2=NH_3
168 Cân Bằng Na+H_2O→NaOH+H_2
169 Cân Bằng KClO_3→KClO_4+KCl
170 Tìm Tỷ Trọng tại Điều Kiện Chuẩn H
171 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử Li
172 Tìm Khối Lượng Nguyên Tử K
173 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất H_2n_2
174 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất H
175 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất Li
176 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất O
177 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất Fe
178 Tìm Công Thức Thực Nghiệm/Đơn Giản Nhất C_6H_12O_6
179 Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước Na
180 Rút gọn Mg+O
181 Rút gọn H+H+O
182 Rút gọn Ds
183 Tìm Số Lượng Hạt Proton Cu
184 Tìm Số Lượng Hạt Proton Al
185 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Ag
186 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Xe
187 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Be Be
188 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Re
189 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Ba
190 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Hs
191 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Cd
192 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Cl
193 Tìm Số Lượng Hạt Electron Mg
194 Tìm Số Lượng Hạt Neutron Ar
195 Tìm Số Lượng Hạt Electron Cl
196 Tìm Số Lượng Hạt Electron B
197 Tìm Số Lượng Hạt Proton Zn
198 Tìm Khối Lượng của 1 Mol C_6H_12O_6
199 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Pt
200 Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Rh
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.