Hoá học Ví dụ

Tìm Các Số Ôxi Hóa C_6H_12O_6
Bước 1
nằm trong cột của bảng tuần hoàn, nó sẽ chia sẻ hạt electron và sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 2
nằm trong cột của bảng tuần hoàn, nó sẽ chia sẻ hạt electron và sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 3
Để tìm trạng thái oxi hóa của , hãy lập phương trình của từng trạng thái oxi hóa tìm được trước đó và đặt nó bằng .
Bước 4
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Cộng .
Bước 4.1.2
Cộng .
Bước 4.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1
Chia cho .
Bước 5
sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 6
Đây là danh sách đầy đủ của các trạng thái oxi hóa cho phân tử này.