Hoá học Ví dụ

Tìm Tỷ Trọng tại Điều Kiện Chuẩn NaCl
Bước 1
Để tìm khối lượng của mol của hãy tìm khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và nhân nó với số lượng nguyên tử có trong mỗi nguyên tố trong phân tử.
mass of mole of +
Bước 2
Điền vào các khối lượng nguyên tử từ bảng tuần hoàn.
mass of mole of +
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
khối lượng của mol của
Bước 3.2
Cộng .
khối lượng của mol của
khối lượng của mol của
Bước 4
Một mol của bất kỳ khí nào chiếm ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn).
Bước 5
Tỉ trọng là khối lượng chia cho thể tích.
Bước 6
Đưa ra ngoài .
Bước 7
Đưa ra ngoài .
Bước 8
Tách các phân số.
Bước 9
Chia cho .
Bước 10
Kết hợp .