Hoá học Ví dụ

Tìm Các Số Ôxi Hóa H_2O
Bước 1
nằm trong cột của bảng tuần hoàn, nó sẽ chia sẻ hạt electron và sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 2
nằm trong cột của bảng tuần hoàn, nó sẽ chia sẻ hạt electron và sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 3
Đây là danh sách đầy đủ của các trạng thái oxi hóa cho phân tử này.