Hoá học Ví dụ

Bước 1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.