Hoá học Ví dụ

Tìm Số Nguyên Tử H
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
1Atomic Number
HElement Symbol
HydrogenElement Name
1.01Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Số này bằng số hạt proton và số hạt electron trong nguyên tử.