Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng Nguyên Tử H
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
1Atomic Number
HElement Symbol
HydrogenElement Name
1.01Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm khối lượng nguyên tử nằm gần biểu tượng của nguyên tố. Số này đại diện cho số gam trong một mol nguyên tử của nguyên tố.