Hoá học Ví dụ

Xác định nếu Hợp Chất Tan trong Nước H_2SO_4
Bước 1
is soluble because most sulfates are soluble except , , , , , and .
có tính tan