Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng Nguyên Tử O
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
8Atomic Number
OElement Symbol
OxygenElement Name
16Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm khối lượng nguyên tử nằm gần biểu tượng của nguyên tố. Số này đại diện cho số gam trong một mol nguyên tử của nguyên tố.