Recent Popular Problems
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Tìm Đạo Hàm - d/dX 1/(X^3)
2 Giải X X^2=81
3 Viết ở Dạng Lũy Thừa căn bậc ba của 4+ căn bậc năm của 2
4 Rút gọn (6- căn bậc hai của 2)/(4-3 căn bậc hai của 2)
5 Giải X X^2-8X=0
6 Chia (5x^4y^2+20xy^6-10x)÷5xy^2
7 Rút gọn 5^-1(3^-2)
8 Nhân -3ab(5a-8b)
9 Giải x 1/2(4x-10)+5=x-11
10 Giải x |4x-4(x+1)|=4
11 Tìm Tích Số căn bậc hai của 5* căn bậc ba của 5
12 Rút gọn (9 căn bậc hai của 2)/( căn bậc hai của 10+ căn bậc hai của 18)
13 Tìm Nguyên Hàm f(x)=2x^(2/3)-5x^3
14 Ước Tính ((4/3)(2/5))÷(3/2)
15 Vẽ Đồ Thị y=x^3+x^2-2x-1
16 Rút gọn (-3)^(1/3)(-3)^(1/3)(-3)^(1/3)
17 Phân Tích Nhân Tử (a+3)^2-a(a+3)
18 Rút gọn (2 căn bậc hai của 8+3 căn bậc hai của 5)(6 căn bậc hai của 8+7 căn bậc hai của 5)
19 Giải x (3x)/2-223=x+88
20 Rút gọn -2x căn bậc hai của 3xy^3z^7
21 Giải B a=1/2(b+B)h
22 Giải x (2(x+9))/3=(3(x+8))/5+88
23 Giải x 2(-3(x-1)+5)-2(3x-5)=2(1-2x)
24 Hữu tỷ hóa Mẫu Số 5/(-4+ căn bậc hai của 5)
25 Giải x 2x-528=x/4+x+270
26 Ước Tính (4((2-5)^3-4(1/2-5/3)^2)+3(2/6))- căn bậc hai của 4
27 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 từ phía bên phải của (x-3)/(|x^3-3x^2|)
28 Giải a 4a^3-a^2=2a^2
29 Tìm Đỉnh Y=x^2+4x
30 Giải x (x+51)/2=x-71
31 Giải x logarit cơ số x của x+6=2
32 Tìm Giá Trị Cực Đại/Cực Tiểu y=x^3+3x^2+1
33 Tìm Đạo Hàm - d/dx y = square root of x+x^(3/2)-8x
34 Giải y x-1=2y
35 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=x^3-2x^2-6x+pi
36 Giải x 3x-4(2+x)=18
37 Vẽ Đồ Thị table[[x,y]]
38 Rút gọn (2t^-3)^3(0.4r)^2
39 Ước Tính ((2+(-5+4)-(-8))-2)
40 Giải x (1-5.1x)-(1.7x+5.4)=1
41 Phân Tích Nhân Tử 1-bx-x+b
42 Giải x 8+2x-1=x-2-5x
43 Giải x 3 căn bậc hai của x=5
44 Giải x (2x-30)/5+(3x-55)/4=(22x-70)/20
45 Giải x 3x^2=-12-5x
46 Giải x (3x)/2+1/6=(2x)/3-2/3
47 Rút gọn (3a^2bc^3)^3
48 Giải x căn bậc hai của x-2x+7=0
49 Rút gọn (2+ căn bậc hai của 5)(5- căn bậc hai của 7)
50 Rút gọn (x^2)/(3ax-2-x+6a)-x/(3a-1)
51 Ước Tính (9 căn bậc hai của 2)/( căn bậc hai của 10+ căn bậc hai của 18)
52 Giải x căn bậc hai của (x-1)^2=1-x
53 Giải x x/3-1/4=1/3-x/4
54 Giải c 9/5c+32=F
55 Ước Tính (1/3)÷(3/7)-3/5*1/2
56 Hữu tỷ hóa Mẫu Số ( căn bậc ba của 9)/( căn bậc ba của 6)
57 Tìm Tập Xác Định (y-1)/(y căn bậc hai của y+1)
58 Rút gọn căn bậc bốn của (m^10)/16
59 Ước Tính (4((3-5)^2-2(5/2-6/4)^3)+6(8/12))- căn bậc hai của 25
60 Rút gọn căn bậc hai của (a^4b^4)/(c^3)
61 Giải M M/5+9=11
62 Rút gọn (2sin(A)cos(A)-cos(A))/(1-sin(A)+sin(A)^2cos(A)^2)
63 Rút gọn sin(theta)^2+sin(theta)^2*tan(theta)^2
64 Giải Phương Trình Hữu Tỷ để tìm x căn bậc hai của x=10
65 Phân Tích Nhân Tử a^7b^2-ab^2
66 Tìm Nguyên Hàm f(x)=(x^3)/2-3x^-2-2x^3-x^(3/2)
67 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 từ phía bên trái của (x-3)/(|x^3-3x^2|)
68 Giải x 4(x+6)-x=6(x-111)-2x+305
69 Giải x 2x^2(x^2+1)=0
70 Nhân căn bậc hai của 5* căn bậc ba của 5
71 Rút gọn p(p^-7q^3)^-2q^-3
72 Giải x 1-(x-3)/2=(2-x)/3+4
73 Giải θ -2sin(theta)^2+cos(theta)+1=0
74 Vẽ Đồ Thị x^2+(y-3 căn bậc hai của 2x)^2=1
75 Tìm Tích Số (2x+3y+5)^2
76 Giải F s=3F-24
77 Tìm Nguyên Hàm f(x)=x/2-4x^3-x^4
78 Giải x 6/19=(x-12)/(2x-2)
79 Rút gọn (1+(tan(theta)+1)/(tan(theta)))/(-1+(tan(theta)-1)/(tan(theta)))
80 Phân Tích Nhân Tử -3b(b-2)+7(b-2)^2
81 Phân Tích Nhân Tử b^6-3b^4-2b^2+6
82 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=1/( căn bậc ba của x-1)
83 Giải x 9x^2-1-(3x-2)^2=0
84 Tìm Tập Xác Định (5x)/( căn bậc hai của 14-x)
85 Ước Tính (10^0r^-11s)/(3^2)
86 Rút gọn 4^0*5^-2*6^-1*100^01/(2^-1)
87 Vẽ Đồ Thị y<=-3x+1 y>=-1/4x+6
88 Rút gọn 2m*4b-3a*2n-0.2b*5m+n*5a-5bm+8na
89 Rút gọn (3x)/(2y+3)+(x^2+3x)/(4xy-3-2y+6x)
90 Ước Tính 15c^-8d^0
91 Rút gọn (8a^(m+3))^3*(1/4a^(1-m))^6
92 Rút gọn (-16-8)/2+25÷5+1
93 Rút gọn căn bậc hai của (2x)/y
94 Phân Tích Nhân Tử 11x-xy+11y-x^2
95 Phân Tích Nhân Tử ab-3b+b^2-3a
96 Giải x 2x+x^2=0
97 Giải x 1/5x+1/4=1/2(x+5)
98 Rút gọn 3 căn bậc hai của 12+1/2 căn bậc hai của 96- căn bậc hai của 54
99 Chia (3a^3-15a^2b+12ab^2)/(3a^2b)
100 Rút gọn (x^2-1)*3x-(x^2-2)*2x
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.