Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Phân Tích Nhân Tử x^2-4
2 Phân Tích Nhân Tử 4x^2+20x+16
3 Vẽ Đồ Thị y=-x^2
4 Ước Tính 2+2
5 Phân Tích Nhân Tử x^2-25
6 Phân Tích Nhân Tử x^2+5x+6
7 Phân Tích Nhân Tử x^2-9
8 Phân Tích Nhân Tử x^3-8
9 Ước Tính căn bậc hai của 12
10 Ước Tính căn bậc hai của 20
11 Ước Tính căn bậc hai của 50
12 Phân Tích Nhân Tử x^2-16
13 Ước Tính căn bậc hai của 75
14 Phân Tích Nhân Tử x^2-1
15 Phân Tích Nhân Tử x^3+8
16 Ước Tính -2^2
17 Ước Tính căn bậc hai của (-3)^4
18 Ước Tính căn bậc hai của 45
19 Ước Tính căn bậc hai của 32
20 Ước Tính căn bậc hai của 18
21 Phân Tích Nhân Tử x^4-16
22 Ước Tính căn bậc hai của 48
23 Ước Tính căn bậc hai của 72
24 Ước Tính căn bậc hai của (-2)^4
25 Phân Tích Nhân Tử x^3-27
26 Ước Tính -3^2
27 Phân Tích Nhân Tử x^4-1
28 Phân Tích Nhân Tử x^2+x-6
29 Phân Tích Nhân Tử x^3+27
30 Phân Tích Nhân Tử x^2-5x+6
31 Ước Tính căn bậc hai của 24
32 Phân Tích Nhân Tử x^2-36
33 Phân Tích Nhân Tử x^2-4x+4
34 Ước Tính -4^2
35 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-6
36 Phân Tích Nhân Tử x^4-81
37 Phân Tích Nhân Tử x^3-64
38 Ước Tính 4^3
39 Phân Tích Nhân Tử x^3-1
40 Vẽ Đồ Thị y=x^2
41 Ước Tính 2^3
42 Ước Tính (-12+ căn bậc hai của -18)/60
43 Phân Tích Nhân Tử x^2-6x+9
44 Phân Tích Nhân Tử x^2-64
45 Vẽ Đồ Thị y=2x
46 Phân Tích Nhân Tử x^3+64
47 Ước Tính (-8+ căn bậc hai của -12)/40
48 Phân Tích Nhân Tử x^2-8x+16
49 Ước Tính 3^4
50 Ước Tính -5^2
51 Phân Tích Nhân Tử x^2-49
52 Ước Tính (-20+ căn bậc hai của -75)/40
53 Phân Tích Nhân Tử x^2+6x+9
54 Phân Tích Nhân Tử 4x^2-25
55 Ước Tính căn bậc hai của 28
56 Phân Tích Nhân Tử x^2-81
57 Ước Tính 2^5
58 Ước Tính -8^2
59 Ước Tính 2^4
60 Phân Tích Nhân Tử 4x^2-9
61 Ước Tính (-20+ căn bậc hai của -50)/60
62 Ước Tính (-8+ căn bậc hai của -20)/24
63 Phân Tích Nhân Tử x^2+4x+4
64 Phân Tích Nhân Tử x^2-10x+25
65 Ước Tính căn bậc hai của -16
66 Phân Tích Nhân Tử x^2-2x+1
67 Ước Tính -7^2
68 Vẽ Đồ Thị f(x)=2^x
69 Ước Tính 2^-2
70 Ước Tính căn bậc hai của 27
71 Ước Tính căn bậc hai của 80
72 Phân Tích Nhân Tử x^3+125
73 Ước Tính -9^2
74 Phân Tích Nhân Tử 2x^2-5x-3
75 Ước Tính căn bậc hai của 40
76 Phân Tích Nhân Tử x^2+2x+1
77 Phân Tích Nhân Tử x^2+8x+16
78 Vẽ Đồ Thị y=3x
79 Phân Tích Nhân Tử x^2+10x+25
80 Ước Tính 3^3
81 Ước Tính 5^-2
82 Vẽ Đồ Thị f(x)=x^2
83 Ước Tính căn bậc hai của 54
84 Ước Tính (-12+ căn bậc hai của -45)/24
85 Phân Tích Nhân Tử x^2+x-2
86 Ước Tính (-3)^3
87 Phân Tích Nhân Tử x^2-12x+36
88 Phân Tích Nhân Tử x^2+4
89 Ước Tính căn bậc hai của (-8)^2
90 Phân Tích Nhân Tử x^2+7x+12
91 Ước Tính căn bậc hai của -25
92 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-20
93 Ước Tính 5^3
94 Phân Tích Nhân Tử x^2+8x+15
95 Phân Tích Nhân Tử x^2+7x+10
96 Phân Tích Nhân Tử 2x^2+5x-3
97 Tính Căn Bậc Hai căn bậc hai của 116
98 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-12
99 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-2
100 Ước Tính 2^2
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.