Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(30)
2 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(45)
3 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(30 độ )
4 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(60 độ )
5 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(30 độ )
6 Tìm Giá Trị Chính Xác arcsin(-1)
7 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(pi/6)
8 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(pi/4)
9 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(45 độ )
10 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(pi/3)
11 Tìm Giá Trị Chính Xác arctan(-1)
12 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(45 độ )
13 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(30 độ )
14 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(60)
15 Tìm Giá Trị Chính Xác csc(45 độ )
16 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(60 độ )
17 Tìm Giá Trị Chính Xác sec(30 độ )
18 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(60 độ )
19 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(150)
20 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(60)
21 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(pi/2)
22 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(45 độ )
23 Tìm Giá Trị Chính Xác arctan(- căn bậc hai của 3)
24 Tìm Giá Trị Chính Xác csc(60 độ )
25 Tìm Giá Trị Chính Xác sec(45 độ )
26 Tìm Giá Trị Chính Xác csc(30 độ )
27 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(0)
28 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(120)
29 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(90)
30 Quy đổi từ Radian sang Độ pi/3
31 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(30)
32 Quy đổi từ Độ sang Radian 45
33 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(45)
34 Rút gọn sin(theta)^2+cos(theta)^2
35 Quy đổi từ Radian sang Độ pi/6
36 Tìm Giá Trị Chính Xác cot(30 độ )
37 Tìm Giá Trị Chính Xác arccos(-1)
38 Tìm Giá Trị Chính Xác arctan(0)
39 Tìm Giá Trị Chính Xác cot(60 độ )
40 Quy đổi từ Độ sang Radian 30
41 Quy đổi từ Radian sang Độ (2pi)/3
42 Tìm Giá Trị Chính Xác sin((5pi)/3)
43 Tìm Giá Trị Chính Xác sin((3pi)/4)
44 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(pi/2)
45 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(300)
46 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(30)
47 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(60)
48 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(0)
49 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(135)
50 Tìm Giá Trị Chính Xác cos((5pi)/3)
51 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(210)
52 Tìm Giá Trị Chính Xác sec(60 độ )
53 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(300 độ )
54 Quy đổi từ Độ sang Radian 135
55 Quy đổi từ Độ sang Radian 150
56 Quy đổi từ Radian sang Độ (5pi)/6
57 Quy đổi từ Radian sang Độ (5pi)/3
58 Quy đổi từ Độ sang Radian 89 độ
59 Quy đổi từ Độ sang Radian 60
60 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(135 độ )
61 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(150)
62 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(240 độ )
63 Tìm Giá Trị Chính Xác cot(45 độ )
64 Quy đổi từ Radian sang Độ (5pi)/4
65 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(225)
66 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(240)
67 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(150 độ )
68 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(45)
69 Ước Tính sin(30 độ )
70 Tìm Giá Trị Chính Xác sec(0)
71 Tìm Giá Trị Chính Xác cos((5pi)/6)
72 Tìm Giá Trị Chính Xác csc(30)
73 Tìm Giá Trị Chính Xác arcsin(( căn bậc hai của 2)/2)
74 Tìm Giá Trị Chính Xác tan((5pi)/3)
75 Tìm Giá Trị Chính Xác tan(0)
76 Ước Tính sin(60 độ )
77 Tìm Giá Trị Chính Xác arctan(-( căn bậc hai của 3)/3)
78 Quy đổi từ Radian sang Độ (3pi)/4
79 Tìm Giá Trị Chính Xác sin((7pi)/4)
80 Tìm Giá Trị Chính Xác arcsin(-1/2)
81 Tìm Giá Trị Chính Xác sin((4pi)/3)
82 Tìm Giá Trị Chính Xác csc(45)
83 Rút gọn arctan( căn bậc hai của 3)
84 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(135)
85 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(105)
86 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(150 độ )
87 Tìm Giá Trị Chính Xác sin((2pi)/3)
88 Tìm Giá Trị Chính Xác tan((2pi)/3)
89 Quy đổi từ Radian sang Độ pi/4
90 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(pi/2)
91 Tìm Giá Trị Chính Xác sec(45)
92 Tìm Giá Trị Chính Xác cos((5pi)/4)
93 Tìm Giá Trị Chính Xác cos((7pi)/6)
94 Tìm Giá Trị Chính Xác arcsin(0)
95 Tìm Giá Trị Chính Xác sin(120 độ )
96 Tìm Giá Trị Chính Xác tan((7pi)/6)
97 Tìm Giá Trị Chính Xác cos(270)
98 Tìm Giá Trị Chính Xác sin((7pi)/6)
99 Tìm Giá Trị Chính Xác arcsin(-( căn bậc hai của 2)/2)
100 Quy đổi từ Độ sang Radian 88 độ
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.