Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Bắt đầu ở vế trái.
Bước 2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 2.1.2
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 2.1.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1
Kết hợp .
Bước 2.1.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.3.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.3.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2.1.3.5
Cộng .
Bước 2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.3
Áp dụng đẳng thức pytago.
Bước 2.4
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1
Nhân với .
Bước 2.4.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.4.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.4.2.4
Chia cho .
Bước 3
Vì hai vế đã được chứng minh là tương đương, nên phương trình là một đẳng thức.
là một đẳng thức
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.