Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Áp dụng đẳng thức pytago.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 4
Nhân với nghịch đảo của phân số để chia cho .
Bước 5
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 6
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.