Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Rút gọn bằng cách đặt thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sắp xếp lại .
Bước 1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 1.4
Đưa ra ngoài .
Bước 1.5
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Áp dụng đẳng thức pytago.
Bước 3
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 3.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Kết hợp .
Bước 4.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 4.2.2
Cộng .
Bước 5
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Nhân với .
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 6
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2
Sắp xếp lại .
Bước 7
Vì cả hai số hạng đều là số chính phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai bình phương, trong đó .
Bước 8
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.1.2
Tách các phân số.
Bước 8.1.3
Quy đổi từ sang .
Bước 8.1.4
Chia cho .
Bước 8.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.2.2
Tách các phân số.
Bước 8.2.3
Quy đổi từ sang .
Bước 8.2.4
Chia cho .
Bước 9
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 9.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 9.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 10
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.1
Sắp xếp lại các thừa số trong các số hạng .
Bước 10.1.2
Cộng .
Bước 10.1.3
Cộng .
Bước 10.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.2.1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.2.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.2.1.3
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 10.2.1.4
Cộng .
Bước 10.2.2
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 10.2.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.2.3.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.2.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.2.3.3
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 10.2.3.4
Cộng .
Bước 10.2.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.2.4.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.2.4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10.2.4.3
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 10.2.4.4
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.