Lượng giác Ví dụ

,
Bước 1
Để tìm vectơ vị trí, ta lấy vectơ điểm cuối trừ đi vectơ điểm đầu .
Bước 2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Nhân với .
Bước 3
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.2
Trừ khỏi .
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.