Lượng giác Ví dụ

Tìm cơ sở trực chuẩn bằng phương pháp Gram-Schmidt
, ,
Bước 1
Đặt tên cho từng vectơ.
Bước 2
Vectơ trực giao đầu tiên là vectơ đầu tiên trong tập vectơ đã cho.
Bước 3
Sử dụng công thức để tìm các vectơ trực giao còn lại.
Bước 4
Tìm vectơ trực giao của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sử dụng công thức để tìm .
Bước 4.2
Thay bằng .
Bước 4.3
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Tìm tích vô hướng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1.1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 4.3.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.3.1.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.3.1.2.1.3
Nhân với .
Bước 4.3.1.2.2
Cộng .
Bước 4.3.1.2.3
Cộng .
Bước 4.3.2
Tìm độ dài của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 4.3.2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.2.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.3.2.2.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.3.2.2.3
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.3.2.2.4
Cộng .
Bước 4.3.2.2.5
Cộng .
Bước 4.3.3
Tìm hình chiếu của lên bằng công thức phép chiếu.
Bước 4.3.4
Thay bằng .
Bước 4.3.5
Thay bằng .
Bước 4.3.6
Thay bằng .
Bước 4.3.7
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.7.1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.7.1.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 4.3.7.1.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 4.3.7.1.3
Kết hợp .
Bước 4.3.7.1.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.7.1.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3.7.1.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.3.7.1.5
Tính số mũ.
Bước 4.3.7.2
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 4.3.7.3
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.7.3.1
Nhân với .
Bước 4.3.7.3.2
Nhân với .
Bước 4.3.7.3.3
Nhân với .
Bước 4.4
Thay phép chiếu.
Bước 4.5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1
Kết hợp mỗi thành phần của các vectơ.
Bước 4.5.2
Trừ khỏi .
Bước 4.5.3
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 4.5.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.5.5
Trừ khỏi .
Bước 4.5.6
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 4.5.7
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.5.8
Trừ khỏi .
Bước 5
Tìm vectơ trực giao của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Sử dụng công thức để tìm .
Bước 5.2
Thay bằng .
Bước 5.3
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Tìm tích vô hướng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 5.3.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.2.1.1
Nhân với .
Bước 5.3.1.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.3.1.2.1.3
Nhân với .
Bước 5.3.1.2.2
Cộng .
Bước 5.3.1.2.3
Cộng .
Bước 5.3.2
Tìm độ dài của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 5.3.2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.2.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.3.2.2.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.3.2.2.3
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.3.2.2.4
Cộng .
Bước 5.3.2.2.5
Cộng .
Bước 5.3.3
Tìm hình chiếu của lên bằng công thức phép chiếu.
Bước 5.3.4
Thay bằng .
Bước 5.3.5
Thay bằng .
Bước 5.3.6
Thay bằng .
Bước 5.3.7
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.7.1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.7.1.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 5.3.7.1.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 5.3.7.1.3
Kết hợp .
Bước 5.3.7.1.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.7.1.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.3.7.1.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.3.7.1.5
Tính số mũ.
Bước 5.3.7.2
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 5.3.7.3
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.7.3.1
Nhân với .
Bước 5.3.7.3.2
Nhân với .
Bước 5.3.7.3.3
Nhân với .
Bước 5.4
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1
Tìm tích vô hướng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1.1
Tích vô hướng của hai vectơ là tổng tích của các thành phần.
Bước 5.4.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1.2.1.1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1.2.1.1.1
Nhân với .
Bước 5.4.1.2.1.1.2
Nhân với .
Bước 5.4.1.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.4.1.2.1.3
Nhân với .
Bước 5.4.1.2.2
Cộng .
Bước 5.4.1.2.3
Cộng .
Bước 5.4.2
Tìm độ dài của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 5.4.2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.4.2.2.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.4.2.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.3
Nhân với .
Bước 5.4.2.2.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.6
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.4.2.2.7
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.4.2.2.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.9
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.4.2.2.10
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.4.2.2.11
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.12
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.4.2.2.13
Cộng .
Bước 5.4.2.2.14
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.4.2.2.15
Cộng .
Bước 5.4.2.2.16
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.16.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.4.2.2.16.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.16.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.4.2.2.16.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.2.2.16.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4.2.2.17
Viết lại ở dạng .
Bước 5.4.2.2.18
Nhân với .
Bước 5.4.2.2.19
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.19.1
Nhân với .
Bước 5.4.2.2.19.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.19.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2.2.19.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 5.4.2.2.19.5
Cộng .
Bước 5.4.2.2.19.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.19.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 5.4.2.2.19.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 5.4.2.2.19.6.3
Kết hợp .
Bước 5.4.2.2.19.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.19.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.2.2.19.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4.2.2.19.6.5
Tính số mũ.
Bước 5.4.2.2.20
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.20.1
Kết hợp bằng các sử dụng quy tắc tích số cho các căn thức.
Bước 5.4.2.2.20.2
Nhân với .
Bước 5.4.3
Tìm hình chiếu của lên bằng công thức phép chiếu.
Bước 5.4.4
Thay bằng .
Bước 5.4.5
Thay bằng .
Bước 5.4.6
Thay bằng .
Bước 5.4.7
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.1
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.4.7.1.2
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.1.2.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 5.4.7.1.2.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 5.4.7.1.2.3
Kết hợp .
Bước 5.4.7.1.2.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.1.2.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.7.1.2.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4.7.1.2.5
Tính số mũ.
Bước 5.4.7.1.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.7.1.4
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.4.7.1.4.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.1.4.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.4.7.1.4.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.7.1.4.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4.7.2
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 5.4.7.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.7.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4.7.4
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 5.4.7.5
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.5.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.5.1.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 5.4.7.5.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 5.4.7.5.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.7.5.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4.7.5.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 5.4.7.5.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.5.3.1
Nhân với .
Bước 5.4.7.5.3.2
Nhân với .
Bước 5.4.7.5.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.7.5.4.1
Nhân với .
Bước 5.4.7.5.4.2
Nhân với .
Bước 5.5
Thay các phép chiếu.
Bước 5.6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.1
Kết hợp mỗi thành phần của các vectơ.
Bước 5.6.2
Kết hợp mỗi thành phần của các vectơ.
Bước 5.6.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.3.1
Nhân với .
Bước 5.6.3.2
Nhân với .
Bước 5.6.4
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.4.1
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.6.4.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.4.2.1
Cộng .
Bước 5.6.4.2.2
Chia cho .
Bước 5.6.5
Nhân với .
Bước 5.6.6
Trừ khỏi .
Bước 5.6.7
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 5.6.8
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.8.1
Nhân với .
Bước 5.6.8.2
Nhân với .
Bước 5.6.9
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.9.1
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.6.9.2
Trừ khỏi .
Bước 5.6.10
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.10.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.6.10.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.10.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.6.10.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.6.10.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.6.11
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 5.6.12
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.12.1
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 5.6.12.2
Nhân với .
Bước 5.6.12.3
Nhân với .
Bước 5.6.12.4
Nhân với .
Bước 5.6.12.5
Nhân với .
Bước 5.6.12.6
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 5.6.12.7
Nhân với .
Bước 5.6.13
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.6.14
Rút gọn bằng cách trừ các số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.14.1
Trừ khỏi .
Bước 5.6.14.2
Trừ khỏi .
Bước 5.6.15
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.15.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.6.15.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.6.15.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.6.15.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.6.15.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6
Tìm cơ sở trực chuẩn bằng cách chia từng vectơ trực giao cho độ dài tương ứng.
Bước 7
Tìm vectơ đơn vị của trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Để tìm vectơ đơn vị cùng hướng với vectơ , hãy chia cho độ dài của .
Bước 7.2
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 7.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.3.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 7.3.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 7.3.3
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 7.3.4
Cộng .
Bước 7.3.5
Cộng .
Bước 7.4
Chia vectơ cho độ dài của nó.
Bước 7.5
Chia từng phần tử trong vectơ cho .
Bước 8
Tìm vectơ đơn vị của trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Để tìm vectơ đơn vị cùng hướng với vectơ , hãy chia cho độ dài của .
Bước 8.2
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 8.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.3.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.3
Nhân với .
Bước 8.3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.6
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.3.7
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 8.3.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.9
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.3.10
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 8.3.11
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.12
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8.3.13
Cộng .
Bước 8.3.14
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8.3.15
Cộng .
Bước 8.3.16
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.16.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.3.16.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.16.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.3.16.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.3.16.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.3.17
Viết lại ở dạng .
Bước 8.4
Chia vectơ cho độ dài của nó.
Bước 8.5
Chia từng phần tử trong vectơ cho .
Bước 8.6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.6.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 8.6.2
Nhân với .
Bước 8.6.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 8.6.4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 8.6.5
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 8.6.6
Nhân với .
Bước 8.6.7
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 8.6.8
Nhân với .
Bước 9
Tìm vectơ đơn vị của trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Để tìm vectơ đơn vị cùng hướng với vectơ , hãy chia cho độ dài của .
Bước 9.2
Dạng chuẩn tắc là căn bậc hai của tổng các bình phương của mỗi phần tử trong vectơ.
Bước 9.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.1
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 9.3.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.2.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 9.3.2.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 9.3.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 9.3.4
Nhân với .
Bước 9.3.5
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 9.3.6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 9.3.7
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 9.3.8
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 9.3.9
Nâng lên lũy thừa .
Bước 9.3.10
Cộng .
Bước 9.3.11
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 9.3.12
Cộng .
Bước 9.3.13
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.13.1
Đưa ra ngoài .
Bước 9.3.13.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.13.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 9.3.13.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.3.13.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 9.3.14
Viết lại ở dạng .
Bước 9.3.15
Bất cứ nghiệm nào của đều là .
Bước 9.4
Chia vectơ cho độ dài của nó.
Bước 9.5
Chia từng phần tử trong vectơ cho .
Bước 9.6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.6.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 9.6.2
Nhân với .
Bước 9.6.3
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 9.6.4
Kết hợp .
Bước 9.6.5
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 9.6.6
Kết hợp .
Bước 10
Thay các giá trị đã biết.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.