Lượng giác Ví dụ

, ,
Bước 1
Tổng của tất cả các góc trong một tam giác là độ.
Bước 2
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Quy luật của sin dựa trên tỉ lệ của các cạnh và góc trong hình tam giác. Quy luật nói rằng đối với các góc của một tam giác không phải tam giác vuông, mỗi góc của tam giác có cùng tỉ lệ của số đo góc với giá trị sin.
Bước 4
Thay các giá trị đã biết vào định luật của sin để tìm .
Bước 5
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Phân tích mỗi số hạng thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Tính .
Bước 5.1.2
Tính .
Bước 5.1.3
Chia cho .
Bước 5.2
Tìm mẫu số chung nhỏ nhất của các số hạng trong phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Tìm MCNN của các giá trị cũng giống như tìm BCNN của các mẫu số của các giá trị đó.
Bước 5.2.2
BCNN của một và bất kỳ biểu thức nào chính là biểu thức đó.
Bước 5.3
Nhân mỗi số hạng trong với để loại bỏ các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Nhân mỗi số hạng trong với .
Bước 5.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.3.2.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.4
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 5.4.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 5.4.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 5.4.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.3.1
Chia cho .
Bước 6
Quy luật của sin dựa trên tỉ lệ của các cạnh và góc trong hình tam giác. Quy luật nói rằng đối với các góc của một tam giác không phải tam giác vuông, mỗi góc của tam giác có cùng tỉ lệ của số đo góc với giá trị sin.
Bước 7
Thay các giá trị đã biết vào định luật của sin để tìm .
Bước 8
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Phân tích mỗi số hạng thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1.1
Tính .
Bước 8.1.2
Tính .
Bước 8.1.3
Chia cho .
Bước 8.2
Tìm mẫu số chung nhỏ nhất của các số hạng trong phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1
Tìm MCNN của các giá trị cũng giống như tìm BCNN của các mẫu số của các giá trị đó.
Bước 8.2.2
BCNN của một và bất kỳ biểu thức nào chính là biểu thức đó.
Bước 8.3
Nhân mỗi số hạng trong với để loại bỏ các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.1
Nhân mỗi số hạng trong với .
Bước 8.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.3.2.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 8.4
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 8.4.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 8.4.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.4.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 8.4.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.2.3.1
Chia cho .
Bước 9
Đây là kết quả cho tất cả các góc và cạnh của tam giác đã cho.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.