Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.1.2
Chia cho .
Bước 3
Lấy cosin nghịch đảo của cả hai vế của phương trình để trích xuất từ trong cosin.
Bước 4
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Giá trị chính xác của .
Bước 5
Hàm cosin dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ tư. Để tìm đáp án thứ hai, hãy trừ góc tham chiếu khỏi để tìm đáp án trong góc phần tư thứ tư.
Bước 6
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 6.2
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Kết hợp .
Bước 6.2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6.3
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Nhân với .
Bước 6.3.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Tìm chu kỳ của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Chu kỳ của hàm số có thể được tính bằng .
Bước 7.2
Thay thế với trong công thức cho chu kỳ.
Bước 7.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 7.4
Chia cho .
Bước 8
Chu kỳ của hàm nên các giá trị sẽ lặp lại sau mỗi radian theo cả hai hướng.
, cho mọi số nguyên
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.