Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Phân tích vế trái của phương trình thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Giả sử . Thay cho tất cả các lần xuất hiện của .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 2
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 3
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đặt bằng với .
Bước 3.2
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Lấy nghịch đảo sin của cả hai vế của phương trình để trích xuất từ trong hàm sin.
Bước 3.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Giá trị chính xác của .
Bước 3.2.3
Hàm sin dương trong góc phần tư thứ nhất và thứ hai. Để tìm đáp án thứ hai, trừ góc tham chiếu khỏi để tìm đáp án trong góc phần tư thứ hai.
Bước 3.2.4
Trừ khỏi .
Bước 3.2.5
Tìm chu kỳ của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.1
Chu kỳ của hàm số có thể được tính bằng .
Bước 3.2.5.2
Thay thế với trong công thức cho chu kỳ.
Bước 3.2.5.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 3.2.5.4
Chia cho .
Bước 3.2.6
Chu kỳ của hàm nên các giá trị sẽ lặp lại sau mỗi radian theo cả hai hướng.
, cho mọi số nguyên
, cho mọi số nguyên
, cho mọi số nguyên
Bước 4
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đặt bằng với .
Bước 4.2
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4.2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.2.3
Lấy nghịch đảo sin của cả hai vế của phương trình để trích xuất từ trong hàm sin.
Bước 4.2.4
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.4.1
Giá trị chính xác của .
Bước 4.2.5
Hàm sin dương trong góc phần tư thứ nhất và thứ hai. Để tìm đáp án thứ hai, trừ góc tham chiếu khỏi để tìm đáp án trong góc phần tư thứ hai.
Bước 4.2.6
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.6.1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4.2.6.2
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.6.2.1
Kết hợp .
Bước 4.2.6.2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.2.6.3
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.6.3.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 4.2.6.3.2
Trừ khỏi .
Bước 4.2.7
Tìm chu kỳ của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.7.1
Chu kỳ của hàm số có thể được tính bằng .
Bước 4.2.7.2
Thay thế với trong công thức cho chu kỳ.
Bước 4.2.7.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 4.2.7.4
Chia cho .
Bước 4.2.8
Chu kỳ của hàm nên các giá trị sẽ lặp lại sau mỗi radian theo cả hai hướng.
, cho mọi số nguyên
, cho mọi số nguyên
, cho mọi số nguyên
Bước 5
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng.
, cho mọi số nguyên
Bước 6
Hợp nhất để .
, cho mọi số nguyên
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.