Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Áp dụng đẳng thức pytago.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.