Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Sắp xếp lại .
Bước 2
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 3
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.