Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Nhân với .
Bước 2
Rút gọn bằng cách đặt thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3
Áp dụng đẳng thức pytago.
Bước 4
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 5
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 6
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.3
Viết lại biểu thức.
Bước 7
Quy đổi từ sang .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.