Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 2
Kết hợp .
Bước 3
Quy đổi từ sang .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.