Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Tìm giá trị bằng định nghĩa của sin.
Bước 2
Thay các giá trị vào định nghĩa.
Bước 3
Chia cho .
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.