Lượng giác Ví dụ

Khai triển bằng cách sử dụng các công thức tổng/hiệu
Bước 1
Góc là góc nơi các giá trị của sáu hàm lượng giác cơ bản đã được biết. Vì như vậy, cộng để giữ nguyên giá trị.
Bước 2
Sử dụng công thức tính tổng cho cosin để rút gọn biểu thức. Công thức nói rằng .
Bước 3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Giá trị chính xác của .
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 4.3
Áp dụng góc tham chiếu bằng cách tìm góc có các giá trị lượng giác tương đương trong góc phần tư thứ nhất. Làm cho biểu thức âm vì cosin âm trong góc phần tư thứ hai.
Bước 4.4
Giá trị chính xác của .
Bước 4.5
Giá trị chính xác của .
Bước 4.6
Nhân với .
Bước 4.7
Áp dụng góc tham chiếu bằng cách tìm góc có các giá trị lượng giác tương đương trong góc phần tư thứ nhất.
Bước 4.8
Giá trị chính xác của .
Bước 4.9
Nhân với .
Bước 5
Cộng .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.