Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Sử dụng đẳng thức góc nhân đôi để chuyển thành .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.