Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng đẳng thức góc nhân đôi để chuyển thành .
Bước 1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.3
Nhân với .
Bước 1.4
Nhân với .
Bước 2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.