Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Sin của một góc bằng tỉ lệ của cạnh đối diện với cạnh huyền.
Bước 2
Thay tên của mỗi bên vào định nghĩa của hàm sin.
Bước 3
Lập phương trình để giải tìm cạnh đối, trong trường hợp này .
Bước 4
Thay các giá trị của từng biến vào công thức cho sin.
Bước 5
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.