Lượng giác Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng định nghĩa của tang để tìm các cạnh đã biết của tam giác vuông nội tiếp đường tròn đơn vị. Góc phần tư xác định dấu của mỗi giá trị.
Bước 2
Tìm cạnh huyền của tam giác nội tiếp đường tròn đơn vị. Vì cạnh đối và cạnh kề đã biết, ta sử dụng định lý Pytago để tìm cạnh còn lại.
Bước 3
Thay thế các giá trị đã biết trong phương trình.
Bước 4
Rút gọn phần bên trong căn thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Cạnh huyền
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Cạnh huyền
Bước 4.3
Cộng .
Cạnh huyền
Cạnh huyền
Bước 5
Sử dụng định nghĩa của sin để tìm giá trị của .
Bước 6
Thay vào các giá trị đã biết.
Bước 7
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Nhân với .
Bước 7.2
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1
Nhân với .
Bước 7.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.2.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 7.2.5
Cộng .
Bước 7.2.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 7.2.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 7.2.6.3
Kết hợp .
Bước 7.2.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.2.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 7.2.6.5
Tính số mũ.
Bước 8
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.