Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Để tìm giữa trục x và đường thẳng giữa các điểm , hãy vẽ tam giác giữa ba điểm , , và .
Đối nhau :
Góc kề:
Bước 2
do đó .
Bước 3
Tính xấp xỉ kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.