Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Để tìm giữa trục x và đường thẳng giữa các điểm , hãy vẽ tam giác giữa ba điểm , , và .
Đối nhau :
Góc kề:
Bước 2
Tìm cạnh huyền bằng định lý Pytago .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 3
do đó .
Bước 4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 4.2.5
Cộng .
Bước 4.2.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 4.2.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 4.2.6.3
Kết hợp .
Bước 4.2.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2.6.5
Tính số mũ.
Bước 5
Tính xấp xỉ kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.