Lượng giác Ví dụ

,
Bước 1
Xác định các cạnh đã biết của tam giác bằng .
Bước 2
Xác định các cạnh đã biết của tam giác bằng .
Bước 3
Sử dụng để tìm giá trị của hàm sin.
Bước 4
Sử dụng để tìm giá trị của hàm cosin.
Bước 5
Sử dụng để tìm giá trị của hàm tang.
Bước 6
Sử dụng để tìm giá trị của hàm cosecant.
Bước 7
Các hàm lượng giác tìm được là:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.