Lượng giác Ví dụ

,
Bước 1
Để tìm giá trị của , hãy sử dụng tính chất nên sau đó thay vào các giá trị đã biết.
Bước 2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Kết hợp .
Bước 3
Để tìm giá trị của , hãy sử dụng dữ kiện là sau đó thay vào các giá trị đã biết.
Bước 4
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 5
Để tìm giá trị của , hãy sử dụng dữ kiện là sau đó thay vào các giá trị đã biết.
Bước 6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 6.2
Nhân với .
Bước 7
Để tìm giá trị của , hãy sử dụng dữ kiện là sau đó thay vào các giá trị đã biết.
Bước 8
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 8.2
Nhân với .
Bước 9
Các hàm lượng giác tìm được là:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.