Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Vì góc nằm trong góc phần tư thứ tư, trừ từ .
Bước 2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.