Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Phần bù của là góc mà khi cộng vào tạo thành một góc vuông ().
Bước 2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.