Lượng giác Ví dụ

Tìm các giá trị lượng giác khác trong góc phần tư I
Bước 1
Sử dụng định nghĩa của secant để tìm các cạnh đã biết của tam giác vuông nội tiếp đường tròn đơn vị. Góc phần tư xác định dấu của mỗi giá trị.
Bước 2
Tìm cạnh đối của tam giác nội tiếp đường tròn đơn vị. Vì cạnh kề và cạnh huyền đã biết, ta dùng định lý Pytago để tìm cạnh còn lại.
Bước 3
Thay thế các giá trị đã biết trong phương trình.
Bước 4
Rút gọn phần bên trong căn thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nâng lên lũy thừa .
Cạnh đối
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Cạnh đối
Bước 4.3
Nhân với .
Cạnh đối
Bước 4.4
Trừ khỏi .
Cạnh đối
Cạnh đối
Bước 5
Tìm sin.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Sử dụng định nghĩa của sin để tìm giá trị của .
Bước 5.2
Thay vào các giá trị đã biết.
Bước 6
Tìm cosin.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Sử dụng định nghĩa của cosin để tìm giá trị của .
Bước 6.2
Thay vào các giá trị đã biết.
Bước 7
Tìm tang.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Sử dụng định nghĩa của tang để tìm giá trị của .
Bước 7.2
Thay vào các giá trị đã biết.
Bước 8
Tìm cotang.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Sử dụng định nghĩa của cotang để tìm giá trị của .
Bước 8.2
Thay vào các giá trị đã biết.
Bước 8.3
Rút gọn giá trị của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.1
Nhân với .
Bước 8.3.2
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.2.1
Nhân với .
Bước 8.3.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.2.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 8.3.2.5
Cộng .
Bước 8.3.2.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.2.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 8.3.2.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 8.3.2.6.3
Kết hợp .
Bước 8.3.2.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.2.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.3.2.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 8.3.2.6.5
Tính số mũ.
Bước 9
Tìm cosecant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Sử dụng định nghĩa của cosecant để tìm giá trị của .
Bước 9.2
Thay vào các giá trị đã biết.
Bước 9.3
Rút gọn giá trị của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.1
Nhân với .
Bước 9.3.2
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.2.1
Nhân với .
Bước 9.3.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 9.3.2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 9.3.2.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 9.3.2.5
Cộng .
Bước 9.3.2.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.2.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 9.3.2.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 9.3.2.6.3
Kết hợp .
Bước 9.3.2.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.2.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.3.2.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 9.3.2.6.5
Tính số mũ.
Bước 10
Đây là đáp án cho mỗi giá trị lượng giác.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.