Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng để tìm các biến được sử dụng để tìm biên độ, chu kỳ, độ lệch pha, và sự dịch chuyển dọc.
Bước 2
Tìm biên độ .
Biên độ:
Bước 3
Tìm chu kỳ của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Chu kỳ của hàm số có thể được tính bằng .
Bước 3.2
Thay thế với trong công thức cho chu kỳ.
Bước 3.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 3.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.4.2
Chia cho .
Bước 4
Tìm độ lệch pha bằng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Độ lệch pha của hàm số có thể được tính từ .
Độ lệch pha:
Bước 4.2
Thay thế các giá trị của vào phương trình cho độ lệch pha.
Độ lệch pha:
Bước 4.3
Chia cho .
Độ lệch pha:
Độ lệch pha:
Bước 5
Liệt kê các tính chất của hàm lượng giác.
Biên độ:
Chu kỳ:
Độ lệch pha: Không có
Dịch chuyển dọc: Không có
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.