Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Rút gọn bằng cách di chuyển trong logarit.
Bước 1.2
Rút gọn bằng cách di chuyển trong logarit.
Bước 2
Sử dụng tính chất thương của logarit, .
Bước 3
Sử dụng tính chất tích số của logarit, .
Bước 4
Kết hợp .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.