Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Nhân tử số và mẫu số của với liên hợp của để biến mẫu số thành số thực.
Bước 2
Nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kết hợp.
Bước 2.2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2.2
Nhân với .
Bước 2.2.3
Nhân với .
Bước 2.3
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.3.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.3.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.3.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.1
Nhân với .
Bước 2.3.2.2
Nhân với .
Bước 2.3.2.3
Nhân với .
Bước 2.3.2.4
Nhân với .
Bước 2.3.2.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.2.6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.2.7
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2.3.2.8
Cộng .
Bước 2.3.2.9
Cộng .
Bước 2.3.2.10
Cộng .
Bước 2.3.3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.3.3.2
Nhân với .
Bước 2.3.4
Cộng .
Bước 3
Tách phân số thành hai phân số.
Bước 4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.