Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Để tìm liên hợp phức, làm âm số hạng với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.