Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 2
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.3
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 2.4
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.5
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.