Lượng giác Ví dụ

,
Bước 1
Tính khoảng cách từ đến gốc tọa độ bằng công thức .
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.1.3
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 2.2.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 2.2.3
Kết hợp .
Bước 2.2.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2.5
Tính số mũ.
Bước 2.3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Nhân với .
Bước 2.3.2
Cộng .
Bước 2.3.3
Viết lại ở dạng .
Bước 2.3.4
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 3
Tính góc quy chiếu .
Bước 4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.2
Chia cho .
Bước 4.2
xấp xỉ , là một số dương, nên ta loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối
Bước 4.3
Giá trị chính xác của .
Bước 5
Tìm góc phần tư.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 5.2
Điểm này nằm trong góc phần tư thứ nhất vì cả đều dương. Các góc phần tư được đánh dấu theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ góc phía trên bên phải trước.
Góc phần tư
Góc phần tư
Bước 6
nằm trong góc phần tư thứ nhất.
Bước 7
Dùng công thức để tìm các nghiệm của số phức.
,
Bước 8
Thay , , và vào công thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Kết hợp .
Bước 8.2
Kết hợp .
Bước 8.3
Kết hợp .
Bước 8.4
Kết hợp .
Bước 8.5
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.5.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.4
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.5
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.6
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.7
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8.5.8
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 9
Thay vào công thức và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Viết lại ở dạng .
Bước 9.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 9.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 9.4
Tính số mũ.
Bước 9.5
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.5.1
Nhân với .
Bước 9.5.2
Nhân với .
Bước 9.6
Cộng .
Bước 9.7
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 9.8
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.8.1
Nhân với .
Bước 9.8.2
Nhân với .
Bước 10
Thay vào công thức và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Viết lại ở dạng .
Bước 10.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 10.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 10.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 10.4
Tính số mũ.
Bước 10.5
Nhân với .
Bước 10.6
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 10.7
Kết hợp .
Bước 10.8
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 10.9
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.9.1
Nhân với .
Bước 10.9.2
Cộng .
Bước 10.10
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 10.11
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.11.1
Nhân với .
Bước 10.11.2
Nhân với .
Bước 11
Thay vào công thức và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.1
Viết lại ở dạng .
Bước 11.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 11.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 11.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 11.4
Tính số mũ.
Bước 11.5
Nhân với .
Bước 11.6
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 11.7
Kết hợp .
Bước 11.8
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 11.9
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.9.1
Nhân với .
Bước 11.9.2
Cộng .
Bước 11.10
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 11.11
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.11.1
Nhân với .
Bước 11.11.2
Nhân với .
Bước 12
Liệt kê các đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.