Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Đây là một phương trình đường cong limacon.
Đường cong Limacon
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.