Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Đây là một phương trình đường tròn.
Đường tròn
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.